குறுக்கெழுத்து -20

??????????? ??????????????? ??????? ???????????. ?????? ?????? ???? ?????? ??????? ??????????????, (???????????? 10 - ?????? ?????? ???? ??????? ??? ???? ????????). ?-?????? ??????? ???????? ????? ?????????????, ??? ???? ????? ??????????

குறுக்கெழுத்து -21

??????????? ??????????????? ??????? ???????????. ?????? ?????? ???? ?????? ??????? ??????????????, (???????????? 10 - ?????? ?????? ???? ??????? ??? ???? ????????). ?-?????? ??????? ???????? ????? ?????????????, ??? ???? ????? ??????????

குறுக்கெழுத்து -19

??????????? ??????????????? ??????? ???????????. ?????? ?????? ???? ?????? ??????? ??????????????, ?????????? ?????????????? ??? ???? ????????. ?-?????? ??????? ???????? ????? ?????????????, ??? ???? ????? ??????????

குறுக்கெழுத்து -18

??????????? ??????????????? ??????? ???????????. ?????? ?????? ???? ?????? ??????? ??????????????, ?????????? ?????????????? ??? ???? ????????. ?-?????? ??????? ???????? ????? ?????????????, ??? ???? ????? ??????????

குறுக்கெழுத்து -17

புதிருக்கான தனிப்பக்கத்தில் மட்டுமே தீர்க்கவும். குரோம் அல்லது பயர் பாக்ஸ் மட்டும் பயன்படுத்தவும், இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரரில் இது வேலை செய்யாது. இ-கலப்பை வழியில் தட்டச்சு செய்ய தெரியாதவர்கள், ஒரு முறை இதைப் படிக்கவும்

குறுக்கெழுத்து -16

புதிருக்கான தனிப்பக்கத்தில் மட்டுமே தீர்க்கவும். குரோம் அல்லது பயர் பாக்ஸ் மட்டும் பயன்படுத்தவும், இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரரில் இது வேலை செய்யாது. இ-கலப்பை வழியில் தட்டச்சு செய்ய தெரியாதவர்கள், ஒரு முறை இதைப் படிக்கவும்

குறுக்கெழுத்து -15

புதிருக்கான தனிப்பக்கத்தில் மட்டுமே தீர்க்கவும். குரோம் அல்லது பயர் பாக்ஸ் மட்டும் பயன்படுத்தவும், இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரரில் இது வேலை செய்யாது. இ-கலப்பை வழியில் தட்டச்சு செய்ய தெரியாதவர்கள், ஒரு முறை இதைப் படிக்கவும்

குறுக்கெழுத்து -14

புதிருக்கான தனிப்பக்கத்தில் மட்டுமே தீர்க்கவும். குரோம் அல்லது பயர் பாக்ஸ் மட்டும் பயன்படுத்தவும், இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரரில் இது வேலை செய்யாது. இ-கலப்பை வழியில் தட்டச்சு செய்ய தெரியாதவர்கள், ஒரு முறை இதைப் படிக்கவும்

குறுக்கெழுத்து -12

புதிருக்கான தனிப்பக்கத்தில் மட்டுமே தீர்க்கவும். குரோம் அல்லது பயர் பாக்ஸ் மட்டும் பயன்படுத்தவும், இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரரில் இது வேலை செய்யாது. இ-கலப்பை வழியில் தட்டச்சு செய்ய தெரியாதவர்கள், ஒரு முறை இதைப் படிக்கவும்

குறுக்கெழுத்து -13

குரோம் அல்லது பயர் பாக்ஸ் மட்டும் பயன்படுத்தவும், இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரரில் இது வேலை செய்யாது. இ-கலப்பை வழியில் தட்டச்சு செய்ய தெரியாதவர்கள், ஒரு முறை இதைப் படிக்கவும்