கலைமொழி - அறிமுகம்

இது ஒரு நெடுக்கு வாட்டில் கலைந்துள்ள பழமொழி அல்லது ஒரு சிறிய பத்தி (பாரா). இதில் கலைந்துள்ள வார்த்தைகளை   சரியாக அமைக்க முயற்சி செய்து பாருங்கள்.